Člen skupiny ENETIQA

Chytrá Rezidence LiveWell

Chytrá energie pro bytový komplex LiveWell je součástí širší technologické Vize chytrý dům, která přináší elektřinu přímo z vaší čtvrti, s garancí výhodné ceny a přehledem aktuální spotřeby.

Více informací


V roce 2020 realizuje společnost IROMEZ projekt: ,,Zajištění dodávky energie pro bytový komplex LIVEWELL Pelhřimov“

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE V SZT – III. VÝZVA

Název projektu: IROMEZ – Zajištění dodávky energie pro bytový komplex LIVEWELL Pelhřimov

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/18_188/0016671

Cíl projektu: Cílem projektu je zásobovat energiemi nově budovaný bytový komplex LIVEWELL Pelhřimov. Předmětem projektu je proto vybudování nové soustavy zásobování teplem včetně kogeneračního zdroje a vyvedení vyrobené tepelné a elektrické energie.

Představení projektu:
Projekt je zaměřen na vybudování nového systému zásobování teplem, který bude obsahovat také instalaci kogenerační jednotky. Vyrobené teplo a elektrická energie bude dodávána do nově budovaného bytového komplexu LIVEWELL Pelhřimov.

V místě realizace nového bytového komplexu nebyl dosud realizován systém zásobování teplem. Oproti lokálním zdrojům energie je systém SZT úspornější. Předložený projekt směřuje právě do výstavby soustavy zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

eurrV roce 2019 realizuje společnost IROMEZ projekt: ,,Energetické úspory při obsluze kotelny“

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011974:

„Energetické úspory při obsluze kotelny“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na dosažení úspor energie díky výměně energeticky náročných technologií za úspornější verze. V rámci projektu se plánuje výměna energeticky náročného kolového nakladače NEW HOLLAND W190 za novou, výhodnější variantu s lepšími energetickými a emisními parametry. Důvodem výměny je zastaralá motorizace a nízká efektivnost technologie, která je zásadním slabým místem v celém procesu.

Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby primární energie v podniku a celkovému zefektivnění zpracovatelského procesu. Budou sníženy celkové i jednotkové náklady na hmotnostní jednotku manipulovaného materiálu, v tomto případě na tunu palivové štěpky, a tím bude zlepšena celková finanční i energetická bilance zpracovatelského procesu i celé společnosti.

Místem realizace projektu je areál společnosti IROMEZ s.r.o. v Pelhřimově. Hlavními přínosy pro region bude snížení emisí z provozu technologie, a tedy snížení zatížení lokálního ovzduší.

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2019.

LOGO


 

V letech 2017 až 2019 společnost IROMEZ realizuje projekt úspor energie v systému zásobování teplem v Pelhřimově, kdy parovod bude nahrazen účinnějším teplovodem s novou centrální výměníkovou stanicí.

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_15_025_ÚSPORY ENERGIE V SZT

Název projektu: Úspory energie v systému zásobování teplem v Pelhřimově, IROMEZ s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007059

Cíl projektu:      Cílem projektu je dosažení energetických úspor přechodem z páry na teplou vodu v systému zásobování teplem.

Představení projektu:

Projekt je zaměřen na komplexní rekonstrukci primární části systému zásobování teplem v Pelhřimově, která spočívá ve změně přenosu tepelné energie z páry na teplou vodu.

Realizace projektu přinese značné snížení ztrát při dodávce tepla odběratelům. Dnešní stav, kdy rozvody generují tepelné ztráty nad 40 %, je neudržitelný. Součástí projektu je také optimalizace systému zásobování teplem. Projekt bude realizován ve třech etapách. Každá etapa pokryje vybranou část systému zásobování teplem v městě Pelhřimov.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

eurr


 

V roce 2017 realizuje společnost IROMEZ projekt: Realizace odprášení z kotlů na spalování biomasy – Pelhřimov.

Operační program: Operační program Životní prostředí 2014 – 2020

Název výzvy: MŽP_8. výzva, PO2, SC 2.2, kolová

Název projektu: Realizace odprášení z kotlů na spalování biomasy – Pelhřimov

Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001011

Cíl projektu: Realizací projektu dojde ke snížení emisí ze stacionárního zdroje podílejícího se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.

Představení projektu:

Projekt je zaměřen na instalaci elektrofiltru spalin na kotlích K5 a K6, které jsou součástí tzv. Kotelny K2 provozované spol. IROMEZ na adrese U Agrostroje 1412, Pelhřimov. Cílem projektu je významné snížení produkce emisí tuhých znečišťujících látek. V současnosti používané technologie odprášení nejsou na takové úrovni, aby budoucí emisní limity naplňovaly. Realizace projektu umožní řídit se přísnějšími normami, než stanoví normy na úrovni EU.

Cílem projektu je snížení emisí tuhých znečišťujících látek pod budoucí emisní limity. Použita bude moderní technologie – elektrofiltr, která zabezpečí vysokoúčinné pročištění spalin včetně PM2,5 a PM10.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ – FONDEM SOUDRŽNOSTI V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

eu


 

Odstávka není plánována

Všichni zákazníci dostávají teplo i teplou vodu v garantované kvalitě. Pro informace o dodávkách ve Vašem objektu volejte Dispečink výroby tepla – viz níže.

 

banner_mvv_online

IRO_banner_levnejsi_teplo_2017

 

iro_banner

Pro zákazníky

Dispečink výroby tepla
služba non-stop
telefonek 565 323 995
telefonek 602 229 926

Čerpací stanice
U Agrostroje 1412, areál kotelny K2
otevírací doba:
po-čt:       8.00 – 17.00 hod
pá:           8.00 – 19.00 hod
so:           8.00 – 11.00 hod

telefonek 565 326 647, 602 187 276
GPS: 49°25’26.018″N, 15°13’15.668″E

Prodej dřevěných briket
U Agrostroje 1412, areál kotelny K2
prodej:
po-čt:      8.00 – 17.00 hod
pá:          8.00 – 19.00 hod
so:          8.00 – 11.00 hod

telefonek 565 326 647, 602 187 276
GPS: 49°25’26.018″N, 15°13’15.668″E

MVV newsletter

mvv-news-2022-04-banner

Jak se k nám dostanete?

imgMap_iromez